loghi
loghi

Vad är TASTE?

Projektet TASTE (Telepathological ASsessment of histopathological and cytological TEchniques) ämnar utveckla ett nytt telepatologisystem baserat på den moderna ICT-teknologi (technological platform and repository of high quality images and slides). Projektet är dedikerat till biomedicinska analytiker som rutinmässigt arbetar med histologiska och cytologiska preparat samt patologläkare men också studenter som representerar den kommande generationen av experter i dessa områden.

 

Histologiska och cytologiska preparat representerar grunden för morfologisk diagnostik som inom en daglig rutin utförs på flera miljoner preparat per år i Europa. Rätt och reproducerbar bedömning av preparat beror mycket på teknisk kvalitet. Ändå varierar denna kvalitet avsevärt i olika länder och institutioner relaterat till utbildning och engagemang av berörd personal, befintliga standarder, instrument och reagenser. Ännu viktigare är att denna variation representerar ett hinder för att öppet cirkulera dessa preparat i Europa.

 

TASTE-projektet har för mål att förbättra denna situation genom att bygga ett TASTE-system i ICT-miljö och skapa förutsättningar för att läkare, biomedicinska analytiker och studenter från olika länder ska kunna presentera sina ”virtuella preparat” via webben eller via telepatologisystem till en panel av internationellt erkända experter för bedömning och eventuella åtgärdsförslag. Såväl patologspecialister som ST-läkare i patologi kommer att involveras.

 

Arbetet kommer att påbörjas med fokus på rutinfärgningar (hematoxylin eosin och Papanicolaou) med mål att kolla upp kvalitet och jämförbarheten av fixering, processering och färgning av preparat. Programmet kommer sedan att gå över på bedömning av mer sofistikerade tekniker som immunhistokemi och FISH.

 

Vår förväntning är att denna innovativa utbildningsmetod (som är unik i världen) kommer att utgöra ett stöd till den nya generationen av studenter och personal som är vana att använda Internet och är intresserade av att förbättra och normera kvalitet på sina histologiska och cytopatologiska preparat. Detta förväntas resultera i bättre reproducerbarhet av morfologiska diagnoser.Klicka här att komma till TASTE system (om du inte kan logga in här)